Navigation Menu+
หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี
Read more
หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีเป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในสมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ภายในมีการแสดงงานฝีมือชนิดต่างๆ เช่นการปั้นหม้อ การทอผ้า การตีเหล็ก และกิจกรรมอื่นๆ แบบดั้งเดิมรวมทั้งมีบ้านแบบเกาหลี 270 หลัง