Navigation Menu+
ป้อมปราการคงซานซอง
Read more
ป้อมปราการคงซานซอง เป็นป้อมปราการโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีตั้งอยู่ริมแม่น้ำคึมกัง ซึ่งแบ่งป้อมปราการออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกำแพงดินที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนที่เป็นกำแพงหินที่บูรณะใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ภายในวงล้อมป้อมกำแพงกว่า 2 กิโลเมตร